fbpx

Regulamin serwisu progenetic.com.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal Progenetic.com.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1.     Definicje:

a.       Usługodawca – World Whey Andrzej Sikora, 80-180 Gdańsk, ul. Kazimierza Wielkiego 51/14, NIP 7582167611, REGON 142402211  wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w m. Gdańsk.

b.       Portal – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: progenetic.com.pl

c.        Profil użytkownika – zbiór danych (teksty, zdjęcia, opinie, dane kontaktowe) opinii na temat Trenera, Podopiecznych, Firm, Klubów i Obiektów Sportowych umieszczony na stronach Portalu

d.       Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, uzyskuje dostęp do oferowanych usług przez Usługodawcę po akceptacji niniejszego Regulaminu i przejściu procedury rejestracyjnej.

e.       Trener – osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą oferująca swoje usługi w zakresie wybranej dziedziny sportowej lub fizjoterapii lub będąca instruktorem rekreacji ruchowej lub prowadząca inne usługi w zakresie sportu, dietetyki i rekreacji.

f.         Firma – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub usługową (wszystkie formy prawne działalności gospodarczej)

g.       Klub Sportowy –  podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i zadania w zakresie danej dyscypliny sportu. Organizacja sportowa posiadająca osobowość prawną działająca, jako osoba prawna

h.       Obiekt Sportowy – miejsce świadczenia usług instruktażowych i treningowych lub szkoleniowych o charakterze sportowym lub rekreacyjnym

i.         Konto – rejestr na Portalu, który potwierdza fakt bycia Użytkownikiem, Trenerem lub Klubem Sportowym oraz wynikające z rejestracji możliwości korzystania z określonych usług i funkcjonalności serwisu.

j.         Usługa – świadczona drogą elektroniczną usługa, polegająca na odbieraniu i wysyłaniu informacji za pomocą systemów teleinformatycznych bez jednoczesnej obecności obu stron, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).

k.       Usługa płatna – są to usługi za które Administrator pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.

l.         Profil Pro – Użytkownik, który otrzymał specjalne wyróżnienie przyznawane według kryteriów administratora

m.    nadużycie – postępowanie lub czyn powszechnie uważane za obraźliwe. Decydujące zdanie w sprawie klasyfikacji nadużyć ma Administrator. Jako nadużycie uważane jest również wprowadzanie nieprawdziwych danych.

2.     Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania dodatkowych postanowień.

3.     Regulamin staje się obowiązujący w momencie opublikowania na Portalu progenetic.com.pl

4.     Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu i jednocześnie zastrzega możliwość dokonania zmian w Regulaminie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, Trenerów, Firm i Obiektów Sportowych.

§2. Rodzaje i zakres Usług

1.     Za pośrednictwem Portalu Usługodawca świadczy następujące Usługi:

a.      Możliwość stworzenia własnego profilu Użytkownika, Trenera, Firmy i

Klubu Sportowego;

b.      Udostępnienie wyszukiwarki Trenerów, Klubów i Obiektów Sportowych;

c.       Udostępnianie informacji dotyczących Trenerów  dyscyplin sportowych uwzględnionych na Portalu i Klubów Sportowych i Obiektów Sportowych, w których realizowane są aktywności;

d.      Możliwość publikacji opinii o Trenerach, Firmach i Obiektach Sportowych;

e.      Powiadomienie o nowych akcjach szkoleniowych i promocyjnych;

f.        Możliwość modyfikacji informacji udostępnionych na Profilu.

2.     Dostęp do większości usług Portalu, w tym rejestracji, wyszukiwania i publikowania podstawowych informacji o Użytkownikach, Trenerach, Firmach i Obiektach Sportowych, jest bezpłatny.

3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat bądź ich późniejszych zmian od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu dla Profilu Trenera, Firmy i Obiektu Sportowego, a jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o tym użytkowników odpowiednio wcześniej.

4.     Konto Użytkownika który nie jest Trenerem, Firmą czy Obiektem sportowym jest bezpłatne.

§3. Zasady korzystania z Serwisu

1.     Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest dostęp do sieci Internet, posiadanie konta e-mail oraz aktualnej przeglądarki internetowej

2.     Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Trenerach, Firmach i Obiektach Sportowych oraz korzystać z wyszukiwarki trenerów, a także zgłaszać nadużycia.

3.     Zalogowany Użytkownik może dodatkowo:

a.     wystawiać opinie o Trenerach, Firmach i Obiektach Sportowych z których usług korzystał,

b.     zgłosić nadużycie – każde zgłoszenie jest przesyłane na konto Administratora w celu zweryfikowania jego zasadności;

c.      trzykrotnie stwierdzone nadużycie względem konta trenera skutkuje jego usunięciem przez Administratora

d.     prowadzić konto korzystając z jego pełnej funkcjonalności

4.                 Rejestracja Użytkownika następuje po podaniu loginu (adresu poczty elektronicznej), numeru telefonu, miasta oraz ustawieniu hasła. Konto Użytkownika nie wymaga dodatkowej aktywacji mailowej;

5.                 Usługodawca nie stanowi pośrednika w ewentualnym konflikcie Użytkownika z Trenerem, Firmą bądź Obiektem Sportowym.

6.                 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem i zasadami korzystania z sieci Internet. Szczególnie zabronione jest naruszenie praw osób trzecich oraz praw Administratora.

7.                 Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do nie rejestrowania jednego Użytkownika kilkukrotnie, nie korzystania z kont innych osób zarejestrowanych, a także nie udostępniania hasła do swojego profilu osobom trzecim.

8.                 Korzystanie z Serwisu winno być nieuciążliwe dla innych Użytkowników oraz Administratora, a zarazem wykazywać poszanowanie dla dóbr osobistych, w prawa do prywatności i zasad współżycia społecznego.

9.                 Użytkownik, Trener oraz Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Administratora w celach reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych związanych z działalnością Administratora, jego ofertą handlową lub na jego zlecenie.

10.             Administrator ma prawo do natychmiastowego zablokowania Konta użytkownika, jeśli stwierdzi odstępstwa od obowiązującego regulaminu.

11.             Użytkownik zobowiązuje się do publikacji na swoim koncie Użytkownika, Trenera, Firmy lub Obiektu prawdziwych informacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieprawidłowości zawarte w publikowanych na swoim koncie informacjach.

12.             Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi z przyczyn od niego niezależnych.

13.             Usługodawca zastrzega sobie możliwość okresowego zawieszenia działań Serwisu za względu na modernizację, przebudowę, rozbudowę i inne niezbędne prace konserwatorskie.

§4. Dodawanie opinii i informacji o Trenerach i Obiektach Sportowych

1.      Opinie są podpisywane nazwą użytkownika (kontem) przyjętym przez Użytkownika podczas rejestracji.

2.      Informacje oraz opinie o Trenerach mogą dotyczyć wyłączenie aspektu zawodowego.

3.      Informacje oraz opinie mogą opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach Użytkownika.

4.      Niedozwolone jest wielokrotne umieszczenie przez jednego Użytkownika opinii o danym Trenerze, Firmie oraz Obiekcie Sportowym.

5.      Niedozwolone jest zamieszczenie treści reklamowych nie uzgodnionych z Administratorem

6.      Opublikowane przez Użytkownika informacje i opinie oraz komentarze:

a.       nie mogą naruszać przepisów prawa i zasad współżycia społecznego;

b.       nie mogą nawoływać do nienawiści, szczególnie ze względu na płeć, rasę, narodowość, przynależność wyznaniową bądź orientację seksualną;

c.        nie mogą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, praw do znaków towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych;

d.       nie mogą promować i zachęcać do działań przestępczych bądź aktów wandalizmu;

e.       nie mogą być fałszywe oraz umyślnie wprowadzać innych Użytkowników w błąd;

f.         nie mogą ujawniać szczegółów dotyczących życia prywatnego Trenera i skupiać się na działalności pozazawodowej;

g.       nie mogą być zamieszczone przez Użytkowników, którzy nigdy nie byli klientami Trenera bądź nie uczestniczyli w zajęciach w danym Obiekcie Sportowym;

7.      Administrator zastrzega sobie prawo:

a.       do usunięcia treści, które nie spełniają warunków przedstawionych w obowiązującym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika;

b.       do usunięcia treści na wniosek Trenera, Firmy bądź Obiektu Sportowego bez konieczności powiadamiania Użytkownika – po uprzedniej weryfikacji zasadności wniosku.

§5. Profil Trenera

1.                 Utworzenie profilu Trenera wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.

2.                 Podstawowe informacje obejmują: imię i nazwisko, województwo, miasto prowadzenia zajęć, dyscyplinę sportową, dane adresowe i kontaktowe miejsca, w którym odbywają się treningi.

3.                 Każdy Trener posiada tylko jeden Profil. Powielone Profile będą usuwane przez Administratora.

4.                 Aktywacja profilu następuje po kliknięciu przez Administratora zgody na powstanie profilu aktywacyjnego przesłanego w wiadomości mailowej tuż po rejestracji.

5.                 Opłacony zgodnie z cennikiem Profil Trenera, Firmy lub Obiektu Sportowego uzyskuje dostęp do płatnych funkcjonalności i usług na czas oznaczony w cenniku.

6.                 Zdjęcie zamieszczone przez Trenera nie powinno wprowadzać Użytkownika w błąd, lecz umożliwić mu rozpoznanie instruktora. Jednocześnie sportowiec umieszczając zdjęcie, wyraża zgodę na jego rozpowszechniania i publiczne udostępnianie własnego wizerunku w Serwisie.

7.                 Szczegółowe zasady współpracy Trenera z portalem progenetic.com.pl zostaną dostarczone Trenerowi po akceptacji jego profilu przez Administratora. Oferta zostanie dostarczona Trenerowi drogą elektroniczną (mail bądź komunikat w profilu na Portalu).

§6. Rejestracja i logowanie.

1.  W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://progenetic.com.pl/moje-konto-sklep/

2.  Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

3.  W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

4.  Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Trenerom oraz Firmom lub Obiektom

Sportowym dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.

5.  W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności lub poprawności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

6.         Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.  Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi i funkcjonalności oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z niniejszym Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§7. Odpowiedzialność

1.                 Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez nieuprawnione osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości przejęcia hasła przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w celu zabezpieczenia konta z Usługodawcą.

2.                 Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych lub usług oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

3.                 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, Trenera, Firmę czy Obiekt Sportowy. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez takie treści lub materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.

4.                 Użytkownik, Trener, Firma i Obiekt Sportowy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

5.                 Usługodawca nie udziela gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

§8. Zgłaszanie zastrzeżeń i postępowanie reklamacyjne

1.                 Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2.                 Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony oraz zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie można kierować pod adres e-mail biuro@progenetic.com.pl Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych.

3.                 Odpowiedzi na zgłoszenia będą wysyłane pod adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Trenera, Firmy lub Obiektu Sportowego lub inny mail podany w formularzu kontaktowym.

4.                 Uwagi związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu Serwisu lub uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika, Trenera, Firmę lub Obiekt Sportowy w terminie 7 dni od daty zdarzenia lub wykrycia nieprawidłowości, poprzez zgłoszenie zawierające opis zdarzenia i treść uwagi pod adres: biuro@progenetic.com.pl

5.                 Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§9. Postanowienia końcowe

1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

2.    O dokonanej istotnej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje

Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika.

3.    Użytkownik, Trener, Firma i Obiekt Sportowy są odpowiedzialni za podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej. W szczególności w przypadku, gdy podany adres poczty elektronicznej do którego nie posiadają dostępu lub adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

5.    Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Życzymy miłego korzystania z portalu

Zespół PROGENETIC

Moje konto