fbpx

Regulamin sklepu internetowego Progenetic

Regulamin sklepu internetowego Progenetic

 

Sprzedawca: World Whey Andrzej Sikora posługujący się numerem Regon 142402211 i numerem NIP 7582167611, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Email: biuro@progenetic.com.pl

Telefon: 531 069 006

Konto bankowe: Bank Millennium  31 1160 2202 0000 0003 5949 3401

Sklep: Progenetic.com.pl

Adres korespondencyjny : Kazimierza Wielkiego 51/14, 80-180 Gdańsk

Siedziba sprzedawcy: Kazimierza Wielkiego 51/14, 80-180 Gdańsk

 

Definicje

Zamawiający: Osoba składająca zamówienie w sklepie

Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem

Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Postanowienia ogólne

Nabywcą produktów dostępnych w sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.
Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego
Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.

 

Zamówienie

W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni tygodniu.
Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane
nazwiska i imiona
numer telefonu
adres poczty elektronicznej e-mail
adres do wysyłki
Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.
Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 09-17.
Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, które jest wiążące dla Zamawiającego jeśli nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia.
Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem zamówienia.
Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad.
Przed finalnym złożeniem zamówienia Kupujący będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. dokładne wyliczenie zamawianych produktów oraz dokładne koszty dostawy.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Kupującego podany w formularzu zamówienia.
Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
Realizacja zamówienia Konsumenta – płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
przelew bankowy
za pobraniem
płatność online
Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.
Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:
Przelewem na konto bankowe: Bank Millennium  31 1160 2202 0000 0003 5949 3401
Za pobraniem (przesyłka kurierska)
W przypadku braku wpłaty należności na konto Sprzedawcy w przeciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Kupującemu wiadomości podsumowującej, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.
Koszt dostawy będzie każdorazowo przedstawiony Kupującemu przed zakończeniem składania zamówienia. Istnieje możliwość pokrycia kosztów dostawy przez Sprzedawcę – jeśli wartość zamówienia brutto będzie wyższa niż 200 zł (słownie: dwieście złotych)

 

Dostawa

Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
dostawa na adres odbiorcy
Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych rzeczach są terminami wiążącymi Sprzedawcę.
Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
Wysyłka towaru następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
Koszt odesłania do Sklepu przesyłki reklamowanej, wymienianej lub zwracanej pokrywa Kupujący, jednak w przypadku zasadnej reklamacji, wymiany wadliwego lub zwrotu wadliwego towaru, Sprzedawca zwraca poniesione przez Kupującego koszty przesyłki, po uzgodnieniu z nim szczegółów takiego zwrotu.

 

Reklamacje

Zamawiającemu służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru.
Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru
Zamawiający powinien poinformować mailowo o reklamacji wysyłając wiadomość na reklamacje@progenetic.com.pl
Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną
Zamawiający powinien odesłać reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) oświadczeniem dotyczącym reklamacji/wymiany, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Kupującego.
Zamawiający ponosi koszty dostawy reklamowanego towaru, jednak w przypadku uznania reklamacji koszty dostawy zostają zwrócone. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany Kupującemu na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia i skontaktuje się z kupującym. W przypadku braku takiej informacji w ciągu 14 dni reklamacje uznaje się za rozpatrzoną z wolą Reklamującego.
Reklamacje należy wysłać na adres: reklamacje@progenetic.com.pl; reklamowany towar na adres : Kazimierza Wielkiego 51/14, 80-180 Gdańsk
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

Zwroty / Odstąpienie od umowy

Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy kupna sprzedaży, a tym samym zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny.
Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy produkt jest oryginalnie zapakowany, nie jest zniszczony lub uszkodzony z powodów leżących po stronie Kupującego
W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę drogą e-mailową na adres: reklamacje@progenetic.com.pl ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Kupujący powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), nienaruszony wraz ze wszystkimi metkami i dowodami zakupu w terminie 14 dni od daty zakupu.
Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy taki towar przyjąć oraz zwrócić koszty przesyłki poniesione wcześniej przez konsumenta, jeśli kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru. Jeśli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, to przedsiębiorca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Przy zwrocie towaru koszty wysyłki towaru do sprzedawcy ponosi Konsument
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Własność intelektualna

Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej https://progenetic.com.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony bez zgody właściciela jest zabronione.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na dostosowanie regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie.

Moje konto